Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsomschrijving Opdrachtnemer:
OpstapmetLien is een eenmanszaak (KvK ’s-Hertogenbosch 88621995, vrijgesteld van BTW) – de gebruiker van onderhavige voorwaarden en alle aan OpstapmetLien op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Opdrachtgever: de wederpartij van OpstapmetLien die deelneemt aan een door OpstapmetLien verzorgd coachingstraject.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij OpstapmetLien als opdrachtnemer optreedt. 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door OpstapmetLien uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd. 2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten:
3.1 OpstapmetLien is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Artikel 4 – Coachingstrajecten:
4.1 Een opdracht tot het geven van een coachingstraject wordt door OpstapmetLien aanvaard met het voorbehoud van een positieve (vrijblijvende) intake. 4.2 OpstapmetLien behoudt zich het recht voor om ten aanzien van coachingstrajecten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5 – Annulering:
5.1 Annulering van coachingstrajecten kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze OpstapmetLien heeft bereikt. 5.2 Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de startdatum van een coachingstraject wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is opdrachtgever volledige betaling verschuldigd.

Artikel 6 – Nakoming OpstapmetLien:
6.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor OpstapmetLien tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. 6.2 OpstapmetLien behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een coachingstraject te annuleren. 6.3 De betaling van gemiste afspraken aan OpstapmetLien blijft onverminderd verschuldigd, tenzij in overleg anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Prijs en betaling:
7.1 De prijzen zijn in euro’s. OpstapmetLien is vrijgesteld van BTW. 7.2 OpstapmetLien is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen. 7.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OpstapmetLien op te geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. 7.4 Bij niet tijdige betaling binnen de in 7.3 genoemde betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval opdrachtgever over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 7.5 Alle kosten van invordering zijn voor opdrachtgever.

Artikel 8 – Overmacht:
8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van OpstapmetLien liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van OpstapmetLien uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. 8.2 In geval van overmacht heeft OpstapmetLien het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van OpstapmetLien.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid:
9.1 Voor opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is OpstapmetLien uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van OpstapmetLien. 9.2 In geval OpstapmetLien jegens opdrachtgever tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. 9.3 OpstapmetLien aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van opdrachtgever. 9.4 OpstapmetLien aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures. 9.5 Opdrachtgever vrijwaart OpstapmetLien voor aanspraken van derden.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding:
10.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan opdrachtgever blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens OpstapmetLien, heeft OpstapmetLien het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden één en ander onverminderd de overige rechten van OpstapmetLien in een dergelijke geval.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht:
11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onverminderd de bevoegdheid van OpstapmetLien het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. 11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.